Hacked By L0wHacker

Hacked By L0wHacker
Hacked By L0wHacker

Hacked by L0wHacker


  Kode Shkronja qe Nuk Gjenden ne Tastjer

  Share

  Kode Shkronja qe Nuk Gjenden ne Tastjer

  Mesazh nga HacK - Group prej Tue Jun 16, 2009 1:52 pm

  Alt-0129 ?
  Alt-0130 ‚
  Alt-0131 ƒ

  Alt-0132 „
  Alt-0133 …
  Alt-0134 ?
  Alt-0135 ‡

  Alt-0136 ˆ
  Alt-0137 ‰
  Alt-0138 U
  Alt-0139 ‹

  Alt-0140 Œ
  Alt-0141 ?
  Alt-0142 ?
  Alt-0143 ?

  Alt-0144 ?
  Alt-0145 ‘
  Alt-0146 ’
  Alt-0147 "

  Alt-0148 "
  Alt-0149 •
  Alt-0150 –
  Alt-0151 —

  Alt-0152 ˜
  Alt-0153 ™️
  Alt-0154 š
  Alt-0155 ›

  Alt-0156 œ
  Alt-0157 ?
  Alt-0158 ?
  Alt-0159 Ÿ

  Alt-0160
  Alt-0161 ¡
  Alt-0162 ¢
  Alt-0163 £

  Alt-0164 ¤
  Alt-0165 ¥
  Alt-0166 ¦
  Alt-0167 §

  Alt-0168 ¨
  Alt-0169 ©️
  Alt-0170 ª
  Alt-0171 «

  Alt-0172 ¬
  Alt-0173
  Alt-0174 ®️
  Alt-0175 ¯

  Alt-0176 °
  Alt-0177 ±
  Alt-0178 ²
  Alt-0179 ³

  Alt-0180 ´
  Alt-0181 µ
  Alt-0182 ¶
  Alt-0183 ·

  Alt-0184 ¸
  Alt-0185 ¹
  Alt-0186 º
  Alt-0187 »

  Alt-0188 ¼
  Alt-0189 ½
  Alt-0190 ¾
  Alt-0191 ¿

  Alt-0192 À
  Alt-0193 Á
  Alt-0194 Â
  Alt-0195 Ã

  Alt-0196 Ä
  Alt-0197 Å
  Alt-0198 Æ
  Alt-0199 Ç

  Alt-0200 È
  Alt-0201 É
  Alt-0202 Ê
  Alt-0203 Ë

  Alt-0204 Ì
  Alt-0205 Í
  Alt-0206 Î
  Alt-0207 Ï

  Alt-0208 G
  Alt-0209 Ñ
  Alt-0210 Ò
  Alt-0211 Ó

  Alt-0212 Ô
  Alt-0213 Õ
  Alt-0214 Ö
  Alt-0215 ×

  Alt-0216 Ø
  Alt-0217 Ù
  Alt-0218 Ú
  Alt-0219 Û

  Alt-0220 Ü
  Alt-0221 I
  Alt-0222 S
  Alt-0223 ß

  Alt-0224 ê
  Alt-0225 á
  Alt-0226 â
  Alt-0227 ã

  Alt-0228 ä
  Alt-0229 å
  Alt-0230 æ
  Alt-0231 ç

  Alt-0232 è
  Alt-0233 é
  Alt-0234 ê
  Alt-0235 ë

  Alt-0236 ì
  Alt-0237 ê
  Alt-0238 î
  Alt-0239 ï

  Alt-0240
  Alt-0241 ñ
  Alt-0242 ò
  Alt-0243 ó

  Alt-0244 ô
  Alt-0245 õ
  Alt-0246 ö
  Alt-0247 ÷

  Alt-0248 ø
  Alt-0249 ù
  Alt-0250 ú
  Alt-0251 û

  Alt-0252 ü
  Alt-0253 i
  Alt-0254 s
  Alt-0255 ÿ

   Ora është Tue Mar 20, 2018 1:45 pm